Trang kiểm tra dữ liệu thống kê tạm giữ tạm giam tuần

Hạn cuối gửi thống kê trước 10h thứ 4 hằng tuần

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TRUYỀN BÁO CÁO THỐNG KÊ TUẦN
STT Mã Huyện VKS Huyện SDT Huyện
1 01 Đại Lộc 3865229
2 02 Điện Bàn 3867238
3 03 Phước Sơn 3881240
4 04 Thăng Bình 3874225
5 05 Tam Kỳ 3851320
6 06 Hội An 3861269
7 07 Duy Xuyên 3776522
8 08 Núi Thành 3871317
9 09 Nam Giang 3792285
10 10 Đông Giang 3898225
11 11 Hiệp Đức 3883223
12 12 Tiên Phước 3884229
13 13 Bắc Trà My 3882231
14 14 Quế Sơn 3885174
15 15 Nam Trà My 3880020
16 16 Tây Giang 3796023
17 17 Phú Ninh 3890969
18 18 Nông Sơn 3656955
19 54 Phòng 8
Lưu ý:
- Những huyện có hiển thị trong danh sách là những huyện đã gửi dữ liệu về máy chủ VKS Quảng Nam.
- Những huyện không có số liệu vẫn nhập 0 vào phần mềm và truyền về máy chủ để tiện theo dõi.
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA TRUYỀN BÁO CÁO THỐNG KÊ TUẦN
STT Mã Huyện VKS Huyện SĐT cơ quan SĐT Viện trưởng

Trang kiểm tra dữ liệu thống kê tháng 1 / 2020

Hạn cuối gửi thống kê là ngày 3/2/2020

STT VKS Huyện Biểu 01 Biểu 02 Biểu 03 Biểu 04 Biểu 07 Biểu 13 Biểu 16 Biểu 19 Biểu 20 Biểu 21 Biểu 24 Biểu 25 Biểu 27
1 Đại Lộc X X X X X X X X X X X X X
2 Điện Bàn X X X X X X X X X X X X X
3 Phước Sơn X X X X X X X X X X X X X
4 Thăng Bình X X X X X X X X X X X X Thiếu
5 Tam Kỳ X X X X X X X X X X X X X
6 Hội An X X X X X X X X X X X X X
7 Duy Xuyên X X X X X X X X X X X X X
8 Núi Thành X X X X X X X X X X X X X
9 Nam Giang X X X X X X X X X X X X X
10 Đông Giang X X X X X X X X X X X X X
11 Hiệp Đức X X X X X X X X X X X X X
12 Tiên Phước X X X X X X X X X X X X X
13 Bắc Trà My X X X X X X X X X X X X X
14 Quế Sơn X X X X X X X X X X X X X
15 Nam Trà My X X X X X X X X X X X X X
16 Tây Giang X X X X X X X X X X X X X
17 Phú Ninh X X X X X X X X X X X X X
18 Nông Sơn X X X X X X X X X X X X X
STT Phòng Nghiệp vụ Biểu 01 Biểu 02 Biểu 03 Biểu 04 Biểu 05 Biểu 07 Biểu 13 Biểu 14 Biểu 15 Biểu 16 Biểu 17 Biểu 18 Biểu 19 Biểu 20 Biểu 21 Biểu 22 Biểu 23 Biểu 24 Biểu 25 Biểu 26 Biểu 27
1 Phòng 2-TTXH X X X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
2 Phòng 1-Ma túy X X X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
3 Phòng 7-Phúc Thẩm Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
4 Phòng 9-Dân sự Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
5 Phòng 11-THADS Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu
6 Phòng 12-Đơn Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
7 Phòng 10-KDTMLĐHC Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu
8 Phòng 8-TGTGTHA Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
Lưu ý:
- Những biểu có đánh dấu chéo (X) là đã truyền thành công, Biểu đánh dấu thiếu là chưa truyền.
- Những huyện có hiển thị trong danh sách là những huyện đã gửi dữ liệu về máy chủ VKS Quảng Nam.
- Những biểu không có số liệu thì cán bộ thống kê vẫn nhập 0 vào phần mềm và truyền dữ liệu để Phòng TKTP&CNTT tiện theo dõi.
STT Danh sách các đơn vị chưa truyền số liệu thống kê tháng
1 Phòng 3-Kinh tế-CV

Trang kiểm tra dữ liệu thống kê 6; 12 tháng

Hạn cuối gửi thống kê là ngày 4/5

Thông báo
- Các đơn vị không truyền được dữ liệu của biểu Ma Túy, Thống kê người chưa thành niên phạm tội thì tải bản cập nhật phần mềm truyền dữ liệu ftp3_2016 giải nén và chạy file ftp3_2013.exe để truyền.
- Địa chỉ download tải về tại đây
STT VKS Huyện Biểu 01 Biểu 02 Biểu 03 Biểu 07 Biểu 10 Biểu 13 Biểu 16 Biểu 19 Biểu 20 Biểu 21 Biểu 22 Biểu 23 Biểu 24 Biểu 25 Biểu 26 Biểu 11 Biểu 12 Biểu Matúy Biểu CTN
1 Đại Lộc X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X X X
2 Điện Bàn X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
3 Phước Sơn X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
4 Thăng Bình X X X X X X X X X X X Thiếu X X Thiếu X X X X
5 Tam Kỳ X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
6 Hội An X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
7 Duy Xuyên X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
8 Núi Thành X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X X X
9 Nam Giang X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
10 Đông Giang X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
11 Hiệp Đức X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
12 Tiên Phước X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
13 Quế Sơn X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X X X
14 Nam Trà My X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X X X
15 Tây Giang X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu Thiếu
16 Phú Ninh X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X Thiếu X
17 Nông Sơn X X X X Thiếu X X X X X Thiếu Thiếu X X Thiếu X X X Thiếu
Nghiệp vụ Biểu 01 Biểu 02 Biểu 03 Biểu 04 Biểu 05 Biểu 07 Biểu 10 Biểu 13 Biểu 14 Biểu 16 Biểu 17 Biểu 19 Biểu 20 Biểu 21 Biểu 22 Biểu 23 Biểu 24 Biểu 25 Biểu 26 Biểu 11 Biểu 12 Biểu Matúy Biểu CTN
Phòng 2 X X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X Thiếu X
Phòng 1 X X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X Thiếu X
Phòng 7 Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
Phòng 9 Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
Phòng 11 Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
Phòng 12 Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
Phòng 10 Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X X X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
Phòng 8 Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu X Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu
Lưu ý:
- Những biểu có đánh dấu chéo (X) là đã truyền thành công, Biểu đánh dấu thiếu là chưa truyền.
- Những huyện có hiển thị trong danh sách là những huyện đã gửi dữ liệu về máy chủ VKS Quảng Nam.
- Những biểu không có số liệu thì cán bộ thống kê vẫn nhập 0 vào phần mềm và truyền dữ liệu để Phòng TKTP&CNTT tiện theo dõi.
STT Danh sách các đơn vị chưa truyền số liệu thống kê 6,12 tháng
1 Phòng 3
Địa chỉ download phần mềm thống kê: http://pmtk.vksquangnam.gov.vn/prg/PMTK2016/huyen/
Địa chỉ download phần mềm truyền dữ liệu: http://thongke.vksquangnam.gov.vn/chiase/Thongke/ftp3_2016.rar
Hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn thống kê: http://vksquangnam.gov.vn/thongke/BieumauTK.rar

Trang kiểm tra dữ liệu thống kê

Bản quyền thuộc VKS Quảng Nam

Thoát